Kallelse & dagordning till ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöpärlan

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.

BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2018.

Mötet hålls den 15 maj kl. 19-21 Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6. Innan mötet serveras kaffe, te och tilltugg så kom gärna lite innan.

Årsredovisningen finns på hemsidan, här. Styrelsen har inte fått några motioner detta år.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Motioner
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

 Vänliga hälsningar

Styrelsen

Nyhetsbrev april 2019

Information till boende

 

Vårens städdag

Vårens städdag blir den 5 maj. Vi gör fint runt huset, trappuppgångar och garaget.
Som förut så utgår en ersättning för deltagande som avgiftsreduktion på kommande avi.
Anmälningsblankett kommer i brevlådan.

 

Ombyggnadsregler

När man renoverar/bygger om behöver man få styrelsens godkännande, om det innebär ”väsentliga skillnader”. Vad som anses vara väsentliga skillnader och vad som är viktigt att tänka på finns i bifogad information. Du hittar den också på vår hemsida på www.sjoparlan.se.

Bergvärme

Vi undersöker om föreningen ska installera ett bergvärme-system. Just nu är det endast informations-inhämtning, det finns alltså inget beslut taget om att göra detta. Mer information kommer på årsstämman.

Årsstämma

Årets årsstämma blir den 15 maj, kl. 19.00 på Park Inn. Mer information om detta längre fram. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 1 maj för att hinna beredas till stämman.

Hälsningar från styrelsen