Information om årsstämma 2020

Årsstämman i år är den 26 maj kl. 19-21 på Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6.
Årets stämma kommer även att bli digital för de som vill, via Skype. Du kan ansluta dig genom den inbjudan som skickas ut via mail ca 15 minuter före mötet.

Man behöver inte ha Skype installerat på datorn.

 

Årsredovisning och dagordning för stämman har skickats ut och det finns även på hemsidan.

 

En motion har inkommit till styrelsen och i år blir det poströstning. De har lagts i brevlådan och ska lämnas i styrelsens brevlåda senast den 25:e maj.

 

Motion till årsstämma 2020

MOTION TILL BRF SJÖPÄRLANS ÅRSSTÄMMA 2020-05-26

Förslag till kameraövervakning av Brf Sjöpärlans soprum. Bakgrund

Frekvent problem med överfulla kärl, felsortering av farligt avfall som normalt skall lämnas på miljöstationen. Gäller även for emballage, byggmaterial, stora kartonger, och frigolit som dun1pas i felaktiga kärl avsedda för grovsopor, plastförpackningar och kartong. Dessutom dumpas ofta möbler och farligt avfall på. ett felaktigt sätt vid in och utflyttning från fastigheten.

 

Förslag till beslut.

Vi föreslår kameraövervakning av sopruin/miljörum, för att minska problemet med frekvent felsortering a.v avfa ll som inte hör hemma i Brf Sjöpärlans soprum/niljörum och även att obehöriga personer vistas i soprummet, dessutom kostar detta föreningen både dyrbar tid och dyrare sophämtning. Se bifogad länk.

https://www.safeteam.se/nyheter/karne  raovervakning-stoppar­ sopfusket/

https://www.datainspektionen.se/lagar– regler/karne rabevakningslagen/

 

Vi föreslår föreningsstämman att utreda förutsättningar och möjligheter till kameraövervakning av soprum/miljö rum.

 

Stockholm 2020-04-21

Kallelse till Årsstämma 2020

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2019.

Mötet hålls den 26 maj kl. 19-21 på Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6.

Med tanke på covid-19 kommer årets stämma även att sändas digitalt, för de som inte vill vara på plats. Mer information om detta kommer längre fram.

Årsredovisningen finns på hemsidan, http://sjoparlan.se/arsredovisning/.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringspersoner

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Upprättande av röstlängd

8. Föredragning av årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Fastställande av resultat och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet

13. Beslut om arvoden

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor och suppleant

16. Tillsättande av valberedning

17. Motioner

18. Övriga frågor

19. Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar Styrelsen

Medlemsbrev mars 2020

Information till boende mars 2020

 

Årsstämma

Årsstämman hålls den 26:e maj på Hotel Park Inn, kl. 19.00-21.00. I nuläget är det inte klart om vi kan samlas på plats, med tanke på Corona-viruset. Om inte, blir årsstämman digital. Mer information kommer så snart vi vet.

Motioner

Motioner till årsstämman ska ha kommit in till styrelsen senast 21 april. Maila styrelsen@sjoparlan.se eller lägg i vår brevlåda på Aktergatan 20.

Soprummet

Tack alla som lägger rätt saker i rätt kärl! Och tack alla som hädanefter kommer att anstränga sig lite mer för att göra det. Vi har flera gånger hittat målarfärg o.dy i soprummet. Detta ska lämnas in till återvinningscentral.

Tips för att undvika dyr rörmokar-nota!

Kasta inte det här i vasken : fett och olja som stelnar blir hårt som sten. Mjöl blir som cement i rören när det blandas med vatten. Råa ägg stelnar i varmt vatten. Allt detta kan proppa igen rören.

Vårstädningen inställd

Med anledning av Coronaviruset kommer vi inte samlas för vårstädning i år.

Hemsida

På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev. Adressen är sjoparlan.se

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemsbrev februari 2020

Rengöring av ventilation

Vi har utfört rengöring av ventilationsluckor i garaget och tvättstugan. Vi ska även göra det i lägenheter. Det beräknas starta den 12 februari. Mer information kommer till boende direkt från företaget som ska utföra arbetet.

Inglasning och solskyddsgardiner

Företaget Lumon har kontaktat oss med ett erbjudande på inglasningar och solskyddsgardiner. Kontakta företaget direkt om du är intresserad.

Soprummet

Än en gång känner vi oss manade att påminna alla om att slänga rätt saker i rätt behållare. Då slipper vi eventuell merkostnad för extra transport. Information om vad man slänger var finns i soprummet.

Hissar
Vi har haft problem med hissarna, framför allt i port nr. 20. Nu är den tröga hissdörren åtgärdad.

Appen Safeland

I appen Safeland kan man posta om saker som inträffar i vår bostadsrättsförening. Du får även information från andra i ditt närområde om saker som händer. Där får du även lokal polisinformation direkt på kartan. Ladda ner appen ”Safeland”, den är gratis, registrera dig och sök upp gruppen ”Brf Sjöpärlan”.

Grannföreningens borrning på innergården

Vår grannförenings borrning för bergvärme är slutförd.

Årsstämma 2020

Årsstämman blir tisdagen 26 maj på Park Inn, kl. 19.00-21.00. Mer information kommer längre fram.

Information till boende januari 2020

Borrning på innergården

Vår grannförening kommer att borra på innergården, för att installera bergvärme.

Den preliminära tidsplanen är mellan den 7:e januari till den 17:e januari. 

När det gäller borrkaxet (det som kommer upp vid borrningen) så kommer det att 

läggas i en container som kommer fraktas hit.

Innergårdens lekplats kommer att användas som uppläggningsyta, vilket betyder att  hästarna tillfälligt kommer att behöva monteras ner. 

Återställningen av gräsmattan mm beräknas vara färdig senast den 24:e januari.

Vänliga hälsningar
Styrelsen