Fastigheten

Här hittar du information om vår fastighet. 

Länkar

Felanmälan
Porttelefon och entré
Fastighetsskötsel
TV, bredband och telefoni
Sophantering
Vatten, el och ventilation
Avlopp
Källarförråd
Garageplats och parkering
Cykelrum
Tvättstuga
Gemensamma ytor och samfällighet
Regler för ändring i lägenhet
Nya nycklar
Brand och säkerhet

Felanmälan
Om du upptäcker skador eller fel av något slag i fastigheten, kontaktar du någon i styrelsen.

Porttelefon och entré
Om du vill koppla in porttelefonen till din egen telefon när du flyttat in kontaktar du någon i styrelsen på styrelsen@sjoparlan.se. Det går att koppla in både fast och mobil telefoni. Så här fungerar porttelefonen. När du har flyttat in ska du automatiskt få ditt namn vid din ytterdörr, på brevlådan och utanför entrén. Sker inte detta inom rimlig tid kontaktar du styrelsen. Porten har en pinkod som fungerar kl 7:00-22:00. Under resterande tider använder du nyckel eller porttelefon för att komma in.Så fungerar porttelefonen:

  • Besökare ringer till den telefon ni valt koppla in genom en angiven kod vid porten.
  • Du hör en melodi i luren och när den är slut kan du prata med besökaren.
  • Trycker du siffran 5 på din telefon öppnas porten. Lägger du på luren förblir porten låst.

Fastighetsskötsel
Brf Sjöpärlan anlitar WIAB för service av vår fastighet som även utför rondering i fastigheten en gång per vecka för att upptäcka felaktigheter. Städning av fastighetens allmänna utrymmen sker en gång i veckan av Opiant Städ AB.

TV, bredband och telefoni
I fastigheten finns fiber anslutet till ComHem / Tele2 där du kan ansluta både TV, bredband och telefon. Ett grundutbud för både TV och bredband ingår i avgiften. Du kan välja att uppgradera både kanal-utbud och bredband utifrån behov. Grundhastigheten för bredband är 250 / 50 Mbit. För att hantera dina tjänster, kan du logga in på Tele2:s Mina Sidor.

Vid utflytt (när du inte längre är medlem i föreningen), så behöver du höra av dig till Tele2 för avslut eller flytt av dina digitala tjänster.

Sophantering
Som bostadsrättshavare är du skyldig att hantera soporna på rätt sätt. Fastigheten är ansluten till en sopsugssamfällighet när det gäller matavfall och brännbart hushållsavfall. Övrigt avfall ska källsorteras i vårt återvinningsrum som ligger bredvid entrén på Aktergatan 22. All information om sophantering finns i detta dokument samt o soprummet. Läs den informationen noga, det är mycket viktigt att soporna hanteras på rätt sätt. Här kan du läsa mer om källsortering.

Vatten, el och ventilation
För vår förenings kostnader och för miljöaspekten är det bra om du försöker minska vattenförbrukningen och att du alltid släcker ljuset i våra gemensamma utrymmen.En gruppcentral med automatsäkringar är placerad i din lägenhet. Vid återställning av säkring som har löst ut, för ned brytaren till nedre läget, därefter upp i tilläge. Elmätaren som är av typen Energibox sitter i källaren och läses av med automatik av Fortum inför varje elfaktura. Du betalar bara för den förbrukning som varit under perioden.Beteckningen för din elmätare sitter på din gruppcentral i lägenheten. Vill du kontrollera din elräkning kan du be någon i styrelsen att läsa av mätaren.

Avlopp
Rensa duschavloppet genom att ta bort locket, stoppa ner handen och dra det svarta röret uppåt (kanten sitter ca 1 dm ner). Rensa avloppet. Det kan vara svårt att sätta tillbaka röret. Tips: Sätt på diskmedel längs kanten så går det lättare. Använd inte kaustiksoda!
Du som har tvättmaskin i lägenheten; se till att tvätta regelbundet så att inte vattnet i vattenlåset dunstar vilket medför dålig lukt. Har du inte tvättmaskin kan du hälla vatten i avloppet då och då för att undvika lukt.

Källarförråd
Till lägenheten hör ett källarförråd. Tag reda på av den utflyttande innehavaren om var detta ligger.

Garageplats och parkering
Till föreningen hör ett garage med 17 bilplatser för föreningens medlemmar, samt 2 MC-platser. Normalt är det kö till dessa platser. Avgiften för garageplats är 1 383 kr/mån och för MC-plats 311 kr/mån. Kontakta styrelsen, styrelsen@sjoparlan.se för att ställa dig i kö.
Under 2016 installerades 6 st laddboxar för elbilar och laddhybrider och under 2017 installerades ytterligare 3 boxar. Dessa är installerade med 1 fas 16A – 3,7 Kw effekt.
Månadsavgiften för nyttjande är 525:- / mån som läggs till parkeringsavgiften. Har man en garageplats och en laddbar bil så har man företräde till en plats med laddbox. Eventuellt kan byte av p-platser då bli nödvändigt.
För övrig parkering och garage i Sjöstan besök www.hammarbysjostad.se.

Cykelrum
Förvaring av cyklar görs i cykelrummet som ligger bakom källarförråden på Aktergatan 24. Ingång dit finns från källarförrådet samt på gaveln mot Sickla kanal.

Tvättstuga
Vår tvättstuga ligger i källarförrådet Aktergatan 24. Du ska ha fått ett bokningslås när du övertog lägenheten. Använd det för att boka upp den tid du vill använda tvättstugan. Tvättstugan får användas från 7.00 till 22.00. Efter klockan 22.00 stängs strömmen till maskinerna i tvättstugan av och sätts åter igång kl. 7.00.

Gemensamma ytor och samfällighet
Gräsmattan mellan vår fastighet och fastigheten vid Midskeppsgatan är gemensam för våra båda föreningar. Ansvaret för denna delar vi med Brf Strandkanten.

Vår förening är delaktig i Sickla Kanal Sopsugsamfällighet avseende sopsugsanläggning och vi är medlemmar i Sjöstadsföreningen.

Regler för ändring i lägenhet
Medlem som ska renovera sin lägenhet eller utföra ett arbete på uteplats måste alltid stämma av med styrelsen innan arbetet påbörjas. Större installationer eller utföranden som påverkar utseendet på vår fastighet ska alltid godkännas av styrelsen. Skicka in begäran om tillstånd för ändring i lägenhet till styrelsen som finns här. Bifoga även ritning med förslag på förändringar som planeras i lägenheten, se även till att hantverkare har en heltäckande försäkring och kan lämna kvalitetsintyg.

STYRELSEN MÅSTE GODKÄNNA
För att du ska få lov att göra ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till styrelsen, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar kräver att bygganmälan (se Plan och bygglagen) måste göras hos kommunen minst tre veckor innan byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.Tillstånd krävs om bostadsrättshavaren ska utföra åtgärder i sin lägenhet som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Medlem som renoverat i våtrum ska bekosta en våtrumsbesiktning efter avslut och skicka till styrelsen.

Den 1 januari 2023 infördes skarpare sanktioner mot olovliga åtgärder. Allvarligare fall, som inte anses ringa eller resulterar i att bostadsrättshavaren antingen vidtar rättelse eller beviljas tillstånd av hyresnämnden, ska kunna få som följd att bostadsrätten förverkas. Vidare ska en brf i vissa fall få lov att avhjälpa brister som uppkommit genom otillåtna ändringsarbeten på bostadsrättshavarens bekostnad.

VIKTIGT ATT VETA
• Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.
• För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
• Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, el-central eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
• Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
• Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.
• Du får inte ersätta spisfläkt med självdrag mot en spisfläkt med intern inbyggd motor
p.g.a. att fastighetens centrala ventilationssystem med placering på taket sköter utsug.
• Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård. Se även till att hantverkare täcker
hissens golv och väggsidor med skyddspapp under reparations resp. byggtiden.
• Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i hissarna/ portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.

Nya nycklar
Vill du kopiera nycklar kan du göra det hos Låssmeden F G J AB på Katarina Bangata 35, tel: 08 – 642 52 63. De har våra nycklar men vi har inte avtal med dem. Du behöver ha legitimation, senaste hyresavi och nyckel vid beställning.

Brand och säkerhet
Kontrollera då och då att din brandvarnare fungerar genom att trycka på testknappen. Observera att det är förbjudet att förvara brännbart material och barnvagnar i trapphuset. För att vi ska undvika inbrott är det viktigt att alla är uppmärksamma på främmande personer som rör sig i och runt fastigheten samt att se till att alla dörrar är ordentligt stängda, även fönstret i tvättstugan. Tips; Fäll ner den lilla svarta knappen på dörrlåset när du går sist hemifrån och låser ytterdörren. Skulle det bli inbrott t ex genom balkongen, så kommer tjuven inte ut genom dörren. Låt inte heller entrédörren stå öppen!

Vi har grannsamverkan i vår fastighet vilket innebär att vi är uppmärksamma på ovanliga beteenden kring vår fastighet. Använd appen Trygve där du kan gå med i vår slutna grupp (Brf Sjöpärlan) för att få information som gäller vår förening. Trygve finns som en webb tjänst med. Läs mer här.