Kallelse föreningsstämma

Kallelse & dagordning till ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöpärlan

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.

BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2021.

Mötet hålls den 19 maj kl. 19-21 Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6, eller digitalt via Teams. Innan mötet serveras kaffe, te och lite frukt.

Årsredovisningen finns på hemsidan, http://sjoparlan.se/arsredovisning/. Motioner skickas till styrelsen senast den 12 maj, antingen via brev till föreningens brevlåda Aktergatan 20 eller via mail till: styrelsen@sjoparlan.se

 Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Motioner
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

 

Vänliga hälsningar Styrelsen

Medlemsinfo april 2022

Information till boende april 2022

 Årsstämma

Är bokad till den 19 maj kl. 19.00 på ParkInn eller digitalt via Teams. Kallelse har mailats ut den 20 april till alla medlemmar.

Påminnelse om OVK vecka 17 (25/4 t.o.m. 29/4)

Under vecka 17 kommer föreningens fastighetsskötare WIAB att utföra en s.k. OVK  (Obligatorisk Ventilations Kontroll), vilket innebär rensning och rengöring av ventilationskanaler och kontroll av flödet i fastighetens utrymmen och i medlems lägenhet.

Detaljerad information finns i entrén och i postfacket.

Garaget

Onsdagen den 11 maj kommer Städhuset och gör rent golvet i garaget. Alla bilar måste därför vara utkörda, så att deras maskiner kommer åt överallt.

Vänliga hälsningar
Styrelsen