Motion till årsstämma 2020

MOTION TILL BRF SJÖPÄRLANS ÅRSSTÄMMA 2020-05-26

Förslag till kameraövervakning av Brf Sjöpärlans soprum. Bakgrund

Frekvent problem med överfulla kärl, felsortering av farligt avfall som normalt skall lämnas på miljöstationen. Gäller även for emballage, byggmaterial, stora kartonger, och frigolit som dun1pas i felaktiga kärl avsedda för grovsopor, plastförpackningar och kartong. Dessutom dumpas ofta möbler och farligt avfall på. ett felaktigt sätt vid in och utflyttning från fastigheten.

 

Förslag till beslut.

Vi föreslår kameraövervakning av sopruin/miljörum, för att minska problemet med frekvent felsortering a.v avfa ll som inte hör hemma i Brf Sjöpärlans soprum/niljörum och även att obehöriga personer vistas i soprummet, dessutom kostar detta föreningen både dyrbar tid och dyrare sophämtning. Se bifogad länk.

https://www.safeteam.se/nyheter/karne  raovervakning-stoppar­ sopfusket/

https://www.datainspektionen.se/lagar– regler/karne rabevakningslagen/

 

Vi föreslår föreningsstämman att utreda förutsättningar och möjligheter till kameraövervakning av soprum/miljö rum.

 

Stockholm 2020-04-21

Kallelse till Årsstämma 2020

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2019.

Mötet hålls den 26 maj kl. 19-21 på Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6.

Med tanke på covid-19 kommer årets stämma även att sändas digitalt, för de som inte vill vara på plats. Mer information om detta kommer längre fram.

Årsredovisningen finns på hemsidan, http://sjoparlan.se/arsredovisning/.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringspersoner

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Upprättande av röstlängd

8. Föredragning av årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Fastställande av resultat och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet

13. Beslut om arvoden

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor och suppleant

16. Tillsättande av valberedning

17. Motioner

18. Övriga frågor

19. Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar Styrelsen