Medlemsinfo augusti 2020

Information till boende augusti 2020

Bergvärmeprojektet

Nu fortsätter energiprojektet.
I onsdags kopplades det om i vatten och avlopp för att göra plats till tre stycken värmepumpar i undercentralen. Dessa ska nu installeras och rördragningar göras för bergvärmehålen och luftvärmebatteri. Så i nr.20 kommer nya rör dras från plan 0 till plan 6 jämte dagens ventilationsschakt.

Och parkeringsplats nr 3 tas till varmvattenlager.

Vi hoppas kunna göra resterande plats till två MC parkeringar, återstår se hur mkt plats som blir över.

Tidsmässigt är planen att kunna skifta från dagens fjärrväme till det nya i början av 2021.

Återställning av gräsytan kommer att ske under hösten.

ComHem

Vi vill återigen påminna dig om moderniseringen av tv där de analoga kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår den 8 september 2020. De digitala tv-kanalerna med bättre kvalitet finns redan på plats i alla Com Hem-uttag.

Vad behöver du göra?

Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma. Med våra enkla tips på comhem.se/digitalisering kan du ändra redan nu. Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du textem vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti tittar du redan digitalt och behöver inte göra något.

 

Sprängningar i Henriksdalsberget

Pågår kontinuerligt nu och mer information finns att läsa på Stockholm Vatten. Om ni önskar bli aviserad 30 minuter inför varje sprängning kan ni anmäla er till Stockholm Vattens sms tjänst. Gå in på www.svoa.se/telefonavisering eller ring 08-522 128 80 och anmäl dig.

 

Soprummet

Tack alla som lägger rätt saker i rätt kärl! Det har blivit en otrolig skillnad och soprummet är mycket fräschare numera.

 

Höst städningen inställd

Med anledning av Coronaviruset kommer vi inte samlas för höststädning i år.

 

Hemsida

På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev. Adressen är sjoparlan.se

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo juni 2020

Information till boende juni 2020

Årsstämma

Årsstämman hölls den 26:e maj på Hotel Park Inn. Den nya styrelsens kontaktuppgifter finns uppsatta i alla trappuppgångar.

Soprummet

Har blivit ett stort problem. Felaktig sopsortering och överfulla kärl!! Till årsmötet hade det inkommit en motion om att utreda eventuell kameraövervakning av rummet, för att komma till rätta med problemet. Resultatet av röstningen blev 15 röster som biföll och 11 som nekade. Blir det inte en bättring får styrelsen arbeta vidare med hur en sådan lösning skulle kunna presenteras. Ett annat alternativ är att höja avgifterna, så att fler tömningar kan ske i veckan. Vi hoppas att vi alla kan ta ansvar och se till att lägga saker rätt och att inte lägga mer i redan fulla kärl. Bryt ner era sopor så mycket det går och sortera i rätt kärl.

Bergvärme

Styrelsen har beslutat att ersätta dagen fjärrvärmelösning med berg- och frånluftsvärme lösning.
Besparingen i effektförbrukning är ca 70% mot dagens.
Detta medför en investering på ca 4 miljoner men denna kostnad kan tas utan höjning av bostads avgifterna
Arbeten börjar 22/6 med borrning av bergvärmehål på övre delen av gården, Borrningen väntas ta 5-8 dar, men det aviseras v26, 27 och 28. Se det som avspärrning av området.
Driftsättning av nya systemet innan årets slut.

ComHem

Den 8 september går ComHem över till helt digitalt tv-utbud, vilket gör att det analoga nätet upphör. Läs mer på comhem.se/digitalisering

Sommar

Nu är det sommar och vi kan äntligen nyttja våra balkonger. För alla rökare är det viktigt att tänka på att ta hänsyn, då röken drar sig till både balkonger och till alla som nu vill ha öppna fönster. Tänk också på att inte övervattna era växter, då fler har fått vatten rinnandes ner på sina balkonger och fönster.

I semestertider är det skönt att vi tillsammans verkar genom grannsamverkan. Vi har en egen grupp på appen Safeland, som heter ”Brf Sjöpärlan”. Där kan vi snabbt förmedla om något speciellt händer i fastigheten eller omgivningen. Bra om så många av oss som möjligt  går med i gruppen.

Om du behöver ha tag i någon i styrelsen mailar du till info@sjoparlan.se, så är det alltid någon av oss läser det även i semestertider.

Hemsida

På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev. Adressen är www.sjoparlan.se

Vi önskar alla en riktigt skön och Corona fri sommar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Information om årsstämma 2020

Årsstämman i år är den 26 maj kl. 19-21 på Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6.
Årets stämma kommer även att bli digital för de som vill, via Skype. Du kan ansluta dig genom den inbjudan som skickas ut via mail ca 15 minuter före mötet.

Man behöver inte ha Skype installerat på datorn.

 

Årsredovisning och dagordning för stämman har skickats ut och det finns även på hemsidan.

 

En motion har inkommit till styrelsen och i år blir det poströstning. De har lagts i brevlådan och ska lämnas i styrelsens brevlåda senast den 25:e maj.

 

Motion till årsstämma 2020

MOTION TILL BRF SJÖPÄRLANS ÅRSSTÄMMA 2020-05-26

Förslag till kameraövervakning av Brf Sjöpärlans soprum. Bakgrund

Frekvent problem med överfulla kärl, felsortering av farligt avfall som normalt skall lämnas på miljöstationen. Gäller även for emballage, byggmaterial, stora kartonger, och frigolit som dun1pas i felaktiga kärl avsedda för grovsopor, plastförpackningar och kartong. Dessutom dumpas ofta möbler och farligt avfall på. ett felaktigt sätt vid in och utflyttning från fastigheten.

 

Förslag till beslut.

Vi föreslår kameraövervakning av sopruin/miljörum, för att minska problemet med frekvent felsortering a.v avfa ll som inte hör hemma i Brf Sjöpärlans soprum/niljörum och även att obehöriga personer vistas i soprummet, dessutom kostar detta föreningen både dyrbar tid och dyrare sophämtning. Se bifogad länk.

https://www.safeteam.se/nyheter/karne  raovervakning-stoppar­ sopfusket/

https://www.datainspektionen.se/lagar– regler/karne rabevakningslagen/

 

Vi föreslår föreningsstämman att utreda förutsättningar och möjligheter till kameraövervakning av soprum/miljö rum.

 

Stockholm 2020-04-21

Kallelse till Årsstämma 2020

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2019.

Mötet hålls den 26 maj kl. 19-21 på Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6.

Med tanke på covid-19 kommer årets stämma även att sändas digitalt, för de som inte vill vara på plats. Mer information om detta kommer längre fram.

Årsredovisningen finns på hemsidan, http://sjoparlan.se/arsredovisning/.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringspersoner

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Upprättande av röstlängd

8. Föredragning av årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Fastställande av resultat och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet

13. Beslut om arvoden

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor och suppleant

16. Tillsättande av valberedning

17. Motioner

18. Övriga frågor

19. Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar Styrelsen