Kallelse till årsstämma 2024

Kallelse & dagordning till ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöpärlan

BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2023.

Mötet hålls den 22 maj kl. 19-21 Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6. Innan mötet serveras kaffe, te och frukt så kom gärna lite innan.

Årsredovisningen finns på hemsidan, Årsredovisning 2023

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringspersoner

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Upprättande av röstlängd

8. Föredragning av årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Fastställande av resultat och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet

13. Beslut om arvoden

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.  Val av revisor och suppleant

16. Tillsättande av valberedning

17. Motioner                  

18. Övriga frågor

19. Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar Styrelsen